Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Chwała na wysokości...

Parafia Nawiedzenia NMP w Tarnawie

Przyjdź Panie Jezu

Katecheza  - 9 lutego 2021

Temat: Dary Ducha Świętego.

SIEDEM DARÓW DUCHA

 

Kardynałowi C. M. Martiniemu, któremu wiele z poniższych intuicji zawdzięczam

Babcia moja, Matylda, autorka wielu powiedzeń, które zapamiętałem na zawsze (jak ufam), mawiała do mnie i tak: Synek, rzykej dycki do Ducha Świyntego o siedym darów, to nie bydziesz tromba (co się przekłada: „Proś, synku, stale Ducha Świętego o Jego siedem darów, a unikniesz głupoty”). W tej cudownej radzie, żartobliwie sformułowanej (z typowym dla południowego Górnego Śląska poczuciem humoru), kryła się niebywała mądrość. Oto bowiem takie przesłanie zawiera babcina rada - lekiem na głupotę jest nie tyle wiedza i spryt, co jedynie Bóg. Mądrość jest w swej głębi darem z wysoka, darem, który można wyprosić...

Modlitwa o siedem darów Ducha Świętego ma swoje biblijne źródło. Są nim słowa proroka Izajasza:

I wyrośnie różdżka z pnia

Jessego,

wypuści się odrośl z jego

korzeni.

I spocznie na niej Duch Pański,

duch mądrości i rozumu,

duch rady i męstwa,

duch wiedzy i bojaźni

Pańskiej (Iz 11,2)

Prorok opisuje w tych wersetach Mesjasza. A więc - w chrześcijańskim rozumieniu powyższych słów - to Jezus Chrystus jest ową różdżką i odroślą, na której spoczywa Duch. Do sześciu darów zapisanych w hebrajskiej wersji proroctwa, Septuaginta i Wulgata (czyli Biblia grecka i łacińska) dołączyły dar pobożności. I w ten sposób powstała modlitwa o siedem darów Ducha, która jest w gruncie rzeczy prośbą o jak największe - bo Duchowe - podobieństwo do Jezusa.

Siedmiu darom odpowiadają w Biblii owoce Ducha: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22).

Zauważmy: siedem darów Ducha oscyluje wokół mądrości życia. Jest to mądrość wywiedziona z wiary w Boga; to rozumienie życia przez jej (wiary) pryzmat. Dziewięć owoców Ducha stanowią „cnoty miękkie”, skupione wokół tego, co łagodne. Jest to łagodność wywiedziona z objawionego przez Jezusa „miłosiernego serca” Boga. „Szmer łagodnego powiewu” (a nie wichura, trzęsienie ziemi czy ogień) to miejsce, w którym „jest Bóg” (por. 1 Krl 19,11-12). Oto mądrość, oto jej owoce. Oto skutek siedmiu darów Ducha.

1. Dar mądrości

Jest on uczestniczeniem w mądrości Jezusa, czyli widzeniem ludzi, rzeczy i ich relacji takimi, jakimi widzi je On. Jest to dar patrzenia na rzeczywistość oczami Boga, widzenia wszystkiego w perspektywie wieczności. Święty Tomasz pisał w tym miejscu o mądrości jako o „Bożym instynkcie”. Dar mądrości jest związany bardziej z miłością niż z samym rozumem. Jego przeciwieństwem jest głupota, która jest brakiem smaku w sprawach Bożych. Głupota w myśleniu o życiu nie bierze pod uwagę krzyża, śmierci, kruchości życia; nie uwzględnia w ogóle Boga, zawęża horyzont życia wyłącznie do doczesności.

2. Dar rozumu

Jest on sztuką wnikania w tajemnice Boże. Dar rozumu pojmuje relację między Krzyżem a Trójcą Świętą, między moim krzyżem a miłością Boga - w konkretnej perspektywie mojego życia, losu. Pomaga on rozumieć głęboko to, co najważniejsze: życie, miłość, śmierć. Bez tego daru człowiek nie jest w stanie patrzeć z odwagą na to, co się z nim dzieje, traci „Ducha”. „Rozumnie” znaczy „biorąc pod uwagę Boga”.

3. Dar rady

Jest on kunsztem orientacji w moralnej złożoności życia. Pozwala radować się życiem, jego prostą, codzienną osnową. Pozwala się nie gubić, niweluje niepokój rodzący wątpliwości, z których powodu człowiek odwleka podjęcie „moralnych” decyzji. Dar rady przynosi duchowy pokój, uzdalnia do entuzjazmu i do działania. Jest źródłem pasji życia.

4. Dar męstwa

Jest pokarmem nadziei. To głównie ten dar uwalnia człowieka od lęku przed największym wrogiem - śmiercią. Daje siłę „Ducha”, potrzebną w trudnych doświadczeniach życia, takich jak choroby, rozłąki, sytuacje, o których wiemy, że nie będą miały ziemskiego happy endu. Dar męstwa pomaga czerpać siłę do życia z samego źródła witalności: z Boga samego.

5. Dar wiedzy (umiejętności)

Jest on poznawaniem prawdy o Bogu i budowaniem wiedzy o sobie, ludziach i świecie na tej właśnie prawdzie. Tak o tym darze mawiał święty Proboszcz z Ars: „chrześcijanin natchniony przez Ducha Świętego potrafi rozróżniać. Oko świata nie widzi dalej niż życie, tak jak i moje oko nie widzi dalej niż do tego muru, gdy drzwi kościoła są zamknięte; lecz oko chrześcijanina widzi aż po głębię wieczności”. A święta Teresa z Lisieux: „Wiedza Miłości, och tak! (...) Tylko takiej wiedzy pragnę!”.

6. Dar bojaźni Pańskiej

Jest on taką miłością do Boga, która świadoma jest własnej kruchości. To lęk przed tym, aby nie zerwać z Nim relacji, poczucie głębokie, że Bóg jest tajemnicą, z którą nie można igrać; lęk przed tym, że nie jest się w stanie sprostać wielkiej, Boskiej miłości, a równocześnie silne pragnienie bycia całym dla Boga. To dar, który owocuje odpowiedzialnością za siebie i innych. Bojaźń wobec Pana nie jest czymś, co miażdży, ale czymś, co poszerza serce i daje radość. W tym sensie jest syntezą biblijnej duchowości.

7. Dar pobożności

Jest on zdolnością traktowania Boga jako Ojca. Czyli bycia wobec Niego na sposób synowski; prosto, z ciepłym szacunkiem, czule; wychwalając Go i adorując. Światłem dla „bycia pobożnym” jest Jezus i Jego słowo Abba, Jego modlitwa. Ale pobożność wyraża się również w sposobie odnoszenia się do ludzi. Poznać ją po wrażliwości, delikatności, serdeczności. Łagodność jest jej lakmusowym papierkiem. Jej przeciwieństwem jest niezdolność rozumienia innych, niewrażliwość na nich, zatwardziałość serca. Pobożność ma po prostu swoje źródło w świadomości, że jest się dzieckiem Boga. I jest tej świadomości siłą oraz owocem. A jeśli się tego poczucia nie ma, to źle się traktuje zarówno Boga, jak i ludzi...

* * *

Jak rzecz spuentować? Może wypisami z lektur.

Fragmentem z tegorocznych rekolekcji księdza Grzegorza Rysia: „Duch jest jak woda. A podstawową cechą wody (tak przynajmniej twierdzi św. Franciszek) jest - obok jej niezwykłej użyteczności - pokora: »Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta« (Pieśń słoneczna). Otóż tak właśnie: pijemy kawę, herbatę lub kompot; jemy rosół, barszcz czerwony z uszkami lub bigos. Wszystko nie zaistnieje bez wody, ale uwagę naszą przykuwa jedynie np. wyjątkowy gatunek kawy lub smak ulubionych owoców. Rolę wody odkrywamy dopiero, gdy jej naraz zabraknie: w kranie, w studni, w źródle. Czy nie tak samo jest w naszym życiu duchowym? Jakże łatwo przychodzi nam samym sobie przypisać zasługę w »wypracowaniu« takiej czy innej cnoty; jakże teoretycznym słowem wydaje się nam wtedy »łaska«. Jakiego dna musimy nieraz sięgnąć w życiu, by odkryć źródło siły w prostych znakach sakramentalnych? Mówimy: »modliłem się«, a Paweł mówi - słuszniej (ale wymyka się to naszemu doświadczeniu) - »Duch modli się w nas« (por. Rz 8). Duch jak woda”.

Słynną wypowiedzią metropolity Ignatiosa z ekumenicznego zjazdu w Uppsali w 1968 roku: „Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki, Chrystus jest przeszłością, Ewangelia martwą literą, Kościół tylko organizacją, władza panowaniem, posłannictwo propagandą, kult przywoływaniem wspomnień, a postępowanie po chrześcijańsku moralnością niewolników”.

* * *

 

Modlitwa przed lekcją:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Katecheza - 9 czerwca 2020

Temat: Boże Ciało.

 

Droga Młodzieży, zapewne już wiecie o procesji mobilnej w naszej parafii, która - jak Pan Bóg pozwoli - odbędzie się po Mszy św. z godz. 10:30. Wielu z Was mieszka przy trasie przejazdu procesji, prosiłbym, żebyście dzisiaj w ramach katechezy pomyśleli o udekorowaniu Waszego domu lub samochodu Waszej rodziny.  

Przypominam trasę przejazdu:

Pojedziemy kolumną (pewnie) kilkunastu samochodów następującą trasą: Od kościoła w kierunku WOLI ? PRZY KRZYŻU ? 1. ołtarzdalej przez Rybie w kierunku Tarnawy, za stacją paliw, skręcimy na PASTERNIK PRZY KRZYŻU 2. ołtarz (zabytkowy krzyż u p. Kajów); dalej przez zabytkową bramę w kierunku Podjasienia, przy domu p. Agnieszki i Artura Hejmo skręt w kierunku ZBYDNIÓW CENTRUM ? W KAPLICY NSPJ ? 3. ołtarzdalej w kierunku Mostek, drogą obok p. Mech, do skrzyżowania, skręcimy w prawo na Ujazd, dalej skręcimy w drogę na Przeginię, drogą obok p. Doroty i Marka Hejmo, na PRZEGINI ? PRZY KRZYŻU ? 4. ołtarz (u p. Czuprów); i dalej do kościoła ? ZAKOŃCZENIE PROCESJI.

 

Szczęść Boże.

Pozdrawiam, ks. Jan.

 

Modlitwa po lekcji:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. 
Amen.


Modlitwa przed lekcją:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Katecheza 5.7. - 3 i 4 czerwca 2020

Temat: Czystym sercem widzę Boga.

 

Droga Młodzieży, przeczytajcie treść katechezy w podręczniku, następnie spróbujcie odpowiedzieć na pytania sprawdzające. Odpowiedzi na pytania zapiszcie w zeszycie. 

Koniecznie zapiszcie do zeszytu następującą treść:

Czym jest czystość serca?

Czystość serca obejmuje całego człowieka, każdy wymiar jego życia: duchowy, moralny, psychiczny, fizyczny. Czystość serca wyraża prawość, szczerość, zgodność postępowania człowieka z nastawieniem jego wnętrza, czyli wykluczenie wszelkiej dwuznaczności postępowania.

 

 

Szczęść Boże.

Pozdrawiam, ks. Jan.

 

Modlitwa po lekcji:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. 
Amen.


Modlitwa przed lekcją:

Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór, we dnie, w nicy
bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż mnie od wszystkiego złego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

Katecheza 5.6. - 28 maja 2020

Temat: Aby dostąpić miłosierdzia.

 

Droga Młodzieży, Przeczytajcie treść katechezy w podręczniku, następnie spróbujcie odpowiedzieć na pytania sprawdzające. Odpowiedzi na pytania zapiszcie w zeszycie. 

 


 

A teraz chciałbym Wam podać informację o ocenach proponowanych z religii na koniec roku. 
Biorąc pod uwagę Wasze oceny z pierwszego półrocza i oceny do marca, gdy uczyliśmy się w szkole 
oraz oceny ze zdalnego nauczania, wszystkim, którzy przesłali mi sprawdzian zdalnego nauczania z 26 kwietnia i otrzymali ocenę co najmniej 5 -  proponuję ocenę

CELUJĄCY, czyli 6, 

a tym, co nie przesłali mi sprawdzianu lub nie uzyskali 5, ocenę

BARDZO DOBRY, czyli 5,

w dwóch przypadkach proponuję

DOBRYczyli 4.

 


Jednak pamiętajcie, że nauka jeszcze się nie skończyła i będę Was prosił, żebyście mi przesłali zdjęcie notatki w zeszycie z katechezy 5.4, z 12 maja 2020. Przypominam mój numer telefonu 608628109. Jeśli byłby jakiś problem to mi napiszcie w formularzu, jaki? - kliknij w link poniżej

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5912sfZrZuM7JvIuiCh5YDp1AgTgAk8F0tsEFnXNDG_R0sA/viewform

Szczęść Boże.

Pozdrawiam, ks. Jan.

 

Modlitwa po lekcji:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. 
Amen.

 


Modlitwa przed lekcją:

Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór, we dnie, w nicy
bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż mnie od wszystkiego złego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

Katecheza 5.5. - 26 maja 2020

Temat: Nasycić się sprawiedliwością.

 

Droga Młodzieży, mam nadzieję, że pamiętacie dzisiaj o swojej kochanej MAMIE.

Bukiet Mamy, bukiet z różowymi kwiatami

Żródło: https://www.pocztakwiatowa.pl/

Złóżcie im też życzenia ode mnie: Niech zawsze będą kochane, szanowane i szczęśliwe.

 

Teraz czas na kolejną lekcję, dzisiaj 5.5.

Przeczytajcie uważnie i znajdźcie odpowiedzi na pytania sprawdzające. 

A następnie, zróbcie notatkę do zeszytu.

 

Bóg niech będzie z Wami wszystkimi.

Pozdrawiam, ks. Jan.

 

Modlitwa po lekcji:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. 
Amen.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Dzisiejsza katecheza, droga Młodzieży, będzie wyjątkowa - zapraszam Was do poznania największego z ludzi urodzonych na polskiej ziemi - Karola Wojtyłę, Jana Pawła II, papieża.

100 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA IIźródło: http://jp2friends.org

Droga Młodzieży,

w naszej polskiej historii mieliśmy wielu wspaniałych Polaków, ale Jan Paweł II, papież był spośród nich najbardziej wyjątkowym. 

Dzisiaj chciałem Wam zaproponować obejrzenie biografii (link 1) i dwóch krótkich filmów o Janie Pawle II - oczywiście znajdziecie ich w internecie niezliczoną ilość - patrz w linkach: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s

2. https://www.youtube.com/watch?v=9ARl-52Bzas

3. https://www.youtube.com/watch?v=NWHUzXaZuwE&list=RD9ARl-52Bzas&index=8

 

Na koniec, chciałem Wam zaproponować modlitwę, którą Jan Paweł II odmawiał codziennie, od kiedy otrzymał ją od swojego taty, a było to, gdy miał 9 lat.

 

Duchu Święty, proszę Cię

o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Katecheza 5.4. - 12 maja 2020 r.

Temat: Ziemia cichych.

 

Droga Młodzieży,

 

p

przechodzimy do kolejnej katechezy, której tematem jest jedno błogosławieństwo.

Proszę spróbować znaleźć odpowiedź na trzy pytania i zapisać je w zeszycie. 

 

Polecam Wam wyjaśnienie w linku

https://www.youtube.com/watch?v=hZlBQKiODmI

Niech Pan będzie z Wami.

Pozdrawiam, ks. Jan

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Katecheza - 5 i 7 maja 2020 r.

Temat: "Wyprawa" do Fatimy.

 

Droga Młodzieży,

mam nadzieję, że spodobała Wam się nasza "wyprawa" do Fatimy.

Kto jeszcze tego nie zrobił, to bardzo proszę to uczynić dzisiaj. 

 

Kliknij w link

https://www.youtube.com/watch?v=DuHgOmnzb2c

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


Modlitwa przed sprawdzianem:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

 

Katecheza - 30.04.2020 r.

Temat: Podsumowanie testu.

Szkoła:

Tarnawa: 

W teście wzięło udział 5 uczniów, 2 napisało zgodnie z kryteriami - otrzymują oni:

Adrian, Karol - 5 i za TI +5

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 


Modlitwa przed sprawdzianem:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

 

Katecheza testowa. - 26.04.2020 r.

Temat: Test ze zdalnych lekcji.

Droga Młodzieży, dzisiaj mam dla Was prościutki TEST wiedzy ze zdalnych lekcji. Nie przejmujcie się, gdyby Wam coś poszło nie tak, np. test nie chciał się Wam otworzyć, albo coś zapomnieliście i nie umiecie odpowiedzieć na któreś pytanie. Test jest jedynie możliwością otrzymania oceny cząstkowej 6 - dla tych, co rozwiążą bezbłędnie lub oceny 5 - dla tych, co 3 punkty mniej od wymaganych. A dla wszystkich, którzy zdalnie się uczą dodatkowo +5.

A oto test kliknij w link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXy3NKKBJef15L6A07z6CYmIH6GFjNLFAb0CX20HjC95dV6Q/viewform

 

Powodzenia, ks. Jan

 

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 


Modlitwa przed sprawdzianem:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

 

Katecheza powtórzeniowa. - 23.04.2020 r.

Temat: Powtórzenie wiadomości

 

Uwaga Siódmoklasiści!

Czeka Was pierwszy test ze zdalnego nauczania - taka duża pięciominutówka (5 min. z wiedzy o Wielkim Poście i 5 min. z wiedzy o błogosławieństwach). Mam nadzieję, że formularz testu zadziała.
Ten test nie jest obowiązkowy, ale jeśli uznacie, że chcecie być ocenieni z niego, to zaznaczcie to na końcu testu w "Deklaracji końcowej".

W teście jest osiem pytań w skali punktowej od 1-3, w sumie możesz zdobyć maksymalnie 16 pkt.

16 pkt - cel.; 14-15 pkt - bdb.; 12-13 - db.; 8-11 - dst.; 4-7 - dop.; 0-3 - ndst

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaką otrzymałeś ocenę, wypełnij ostatni punkt TESTU - podając adres email do kontaktu. Ten punkt jest dobrowolny.

Pamiętajcie o limicie czasu 2x10 minut.

Przygotuj się, bo w momencie otwarcia testu czas rusza. Powodzenia.

Kliknij w test, aby otworzyć formularz

TEST

Po wypełnieniu testu nie zapomnij nacisnąć przycisk "Prześlij".

Powyższy test był dobrowolny!

A ponieważ już wiem, że wszystko działa jak należy, to przygotujcie się z następujących pytań na sprawdzian obowiązkowy, który zamieszczę we wtorek.

 

A oto pytania:


1. Czym jest grzech? 

a/ Grzech, to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych

b/ Grzech, to odrzucenie miłości Boga Ojca

c/ Grzech, to chodzenie własnymi drogami i robienie tego, na co ma się ochotę

2. Czym jest pokusa?

a/ Złem zamierzonym

b/ Złem możliwym

c/ Grzechem dokonanym

3. Jakie są rodzaje grzechów?

a/ Śmiertelne (ciężkie)

b/ Powszednie (lekkie)

c/ Cudze

d/ Przeciwko Duchowi Świętemu

e/ Grzechy wołające o pomstę do nieba

f/ Grzechy główne

g/ Grzechy dla młodzieży

h/ Grzechy dla dorosłych

i/ grzechy dla dzieci

4. Uzupełnij grzechy główne:

a/ Pycha

b/ Chciwość

c/ .................(nieczystość)

d/ Zazdrość

e/ ......................(obżarstwo)

f/ ........................(gniew)

g/ Lenistwo

5. Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek - Co jest najważniejszym przeżyciem liturgicznym tego dnia?

a/ Ustanowienie sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

b/ Obmycie nóg uczniom

c/ Życzenia dla kapałana, z racji jego święta

6. Uzupełnij treść 3 Błogosławieństwa:

Błogosławieni cisi, ........................................ (albowiem oni na własność posiądą ziemię)

7. Przy ocenie moralnej grzechu najważniejsze jest ustalenie 2 kryteriów - jakich?

a/ Kiedy i gdzie popełniony

b/ Wiek i płeć sprawcy

c/ Świadomość i Wola

d/ Rozmiar i możliwość restytucji.

 

I właśnie zamieściłem, co obiecałem.

Pamiętajcie! W poniedziałek powyższy tekst zniknie.

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen 

 

Katecheza 5.3. - 21.04.2020 r.

Temat: Lekarstwo na smutek

Dzisiaj omówimy drugie błogosławieństwo. Pomocą w zrozumieniu tego błogosławieństwa niech będzie świadectwo ? w linku http://www.pomoc.kdm.pl/swiadectwo.htm

Dalej, żeby zrozumieć istotę tego błogosławieństwa, przeczytajcie poniższy tekst:

Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 82:

?Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni?. Czy właściwym jest smucić się i błogosławić smutek? Są dwa rodzaje smutku. Jest smutek, który utracił nadzieję, który nie ufa już miłości i prawdzie i dlatego wyniszcza człowieka i rozkłada go od wewnątrz. Jest jednak i taki, który pojawia się jako efekt wstrząsu wywołanego w człowieku przez prawdę; doprowadza on człowieka do nawrócenia i stawiania oporu złu. Taki smutek jest uzdrawiający, ponieważ uczy człowieka nowej nadziei i miłości. Przykładem pierwszego jest Judasz, który ? przerażony własnym upadkiem ? nie potrafi już odnaleźć nadziei i zrozpaczony wiesza się. Przykładem drugiego jest Piotr, który ? gdy Pan spojrzał na niego ? zalewa się łzami; przeorały one glebę jego duszy i go uzdrowiły. Zaczyna na nowo i sam staje się nowym człowiekiem. Wymowne świadectwo tej pozytywnej odmiany smutku, stanowiącej potężne antidotum na panowanie zła, znajdujemy w Księdze Ezechiela (9,4). Sześciu mężom zlecono wykonanie wyroku nad Jerozolimą ? nad ziemią pełną krwi niewinnie przelanej, nad miastem pełnym nieprawości (zob. 9,9). Najpierw jednak pewien mąż odziany w lnianą szatę musi nakreślić literę Taw (rodzaj krzyża) na czołach tych wszystkich, ?którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi? ? tak oznaczeni są wolni od kary. Są to ludzie, którzy nie wyją razem z wilkami, którzy nie dają się wciągnąć w dzieła nieprawości, dla innych będące już oczywistością, lecz cierpią z ich powodu. Mimo iż całkowita zmiana sytuacji nie leży w ich mocy, to jednak przeciwstawiają się panowaniu zła przez bierny opór cierpienia ? smutek wyznaczający granicę panowania potęgi zła. Tradycja znalazła inny jeszcze obraz uzdrawiającego smutku: Maryja, która razem ze swą siostrą ? żoną Kleofasa ? z Marią z Magdali i Janem stoi pod Krzyżem. Podobnie jak w wizji Ezechiela, również i tutaj ? w świecie pełnym okropności i cynizmu albo tchórzliwej bierności ? znajdujemy grupkę ludzi, którzy dochowują wierności. Nie mogą odwrócić nieszczęścia, jednak przez swe współcierpienie stają po stronie skazanych, a przez swą miłość stają po stronie Boga, który jest Miłością?.

Zadanie:

Proszę znaleźć odpowiedź na pytania zawarte w katechezie 5.3., i zapisać w zeszycie. ? To na ocenę 5

Na ocenę cząstkową 6 ? jeśli ktoś chciałby taką otrzymać ? proszę napisać i przesłać odpowiedź na pytanie: Dlaczego grzech smuci ludzi? Wypracowanie powinno być na jedną stronę A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 4, odstępy między wierszami 1,5, marginesy 2,5. Jeśli ktoś będzie pisał ręcznie, to dwie strony zeszytowe, zeszytu w kratkę, pisane co druga linijka ? w sumie około 150-200 słów. Pisane odręcznie proszę zeskanować, albo zrobić zdjęcie i wysłać mailem lub MMS-em: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 608628109 - koniecznie podpisać z imienia i nazwiska oraz szkoła i klasa.

Oczywiście, na ocenę celujący nie ma obowiązku napisani ? to wyłącznie dla chętnych i ambitnych.

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 


 

Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Katecheza 5.2. - 15.04.2020 r.

Temat: Królestwo ubogich w duchu. 

 

Droga Młodzieży, mam nadzieję, że Święta przeżyliście pięknie ? mimo izolacji w domu ? i że pamiętaliście o uczestniczeniu w transmitowanej Mszy św. w telewizorze lub w radiu albo w internecie.

Pamiętajcie o codziennej osobistej modlitwie,
prosząc Miłosiernego Boga o uwolnienie nas od pandemii.

 

Dzisiaj omówimy sobie pierwsze błogosławieństwo. Jego istotę znajdziemy w części wykładu ks. prof. Waldemara Chrostowskiego:

?Ubodzy w duchu? to ludzie, którzy nie należąc do wyższych ani uprzywilejowanych warstw społecznych, nie obfitując w dobra materialne, przeciwnie, żyjąc często na granicy wyznaczającej miarę codziennych potrzeb, potrafią się wznieść poza i ponad to, co materialne, przezwyciężyć doraźne troski i kierować z ufnością wzrok ku Bogu. Zakłada to dwa odniesienia. Z jednej strony tacy ludzie egzystują w okolicznościach, które świadczą o ich zależności od innych, co bywa połączone ze znoszeniem żądzy władzy, dominacji i panowania. Nawet w takim położeniu ci biedni zachowują swoją godność, dając wzór pokory i polegania na Bogu. Z drugiej strony właśnie Bóg i Jego łaska stanowi ich największe bogactwo i siłę.

Pierwsze błogosławieństwo Jezusa nie wyczerpuje na tym całego swojego znaczenia. ?Ubogimi w duchu? mogą być również ludzie zamożni, posiadający dobra materialne, którzy nie znają smaku głodu i niedostatku. Posiadając rozmaite środki, nie są jednak do nich niewolniczo przywiązani, ale potrafią się nimi dzielić i wznieść serce ku Bogu, dając wyraz tej samej ufności, z jaką modlą się i prowadzą życie religijne ci, którzy nic nie mają albo mają niewiele. W takiej sytuacji pobożność zamożnych nie jest rezultatem religijności interesownej, lecz świadectwem postawy, w której znajduje wyraz przekonanie, że wszystko, co posiadamy, jest darem Boga. Jak samo ubóstwo nie jest cnotą, tak samo bogactwo nie jest grzechem.

 

Zadanie:

Proszę znaleźć odpowiedź na pytania zawarte w katechezie 5.2., i zapisać w zeszycie.

 

Uwaga!

Proszę nie przesyłać mi wykonanych zadań, chyba, że o to wyraźnie poproszę.

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Katecheza specjalna                         7 kwietnia 2020 r.

Temat: 3 święte dni - Triduum Paschalne.

Droga Młodzieży, przed nami bardzo ważne dni - zwykle przeżywamy je w kościele i w domu, ale tym razem będziemy je przeżywać tylko w domu - TRIDUUM PASCHALNE, czyli 3 dni Pana Jezusa, przejścia z jednego życia do drugiego. Jest to ważne dla nas, ponieważ my też kiedyś przejdziemy z tego życia do innego, lepszego, a stanie się to dzięki Panu Jezusowi, który nam otwarł niebo. O tym co się zdarzyło w te 3 dni opowiada film - kliknij w link https://www.youtube.com/watch?v=3MVBbj8KU8k.

Jednak młodzież - od szóstej klasy poczynając - powinna znać istotę tego, jak są celebrowane te święte dni - w tym pomoże Wam drugi film - patrz w liku https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM

W minioną niedzielę nie było święcenia palm w kościele, ale mam nadzieję, że jakąś palmę mieliście przygotowaną w domu. W najbliższą sobotę powinno być w kościele święcenie pokarmów - zwykle w pięknie przyozdobionych koszyczkach - ale niestety, to też jest niemożliwe, z wiadomego powodu. Jednak zachęcam Was, żebyście pomogli rodzicom w przygotowaniu takiego koszyczka z pokarmami, który położycie na stole w niedzielę wielkanocną, a tata lub mama pobłogosławi, odmawiając modlitwę - kliknij tutaj, a potem zasiądziecie do wspólnego śniadania.

Życzę Wam i Waszym Rodzicom, Rodzeństwu, Babciom i Dziadkom, i całej Rodzinie, błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, uwolnienia od pandemii i radości przebywania tam, gdzie pragnienie serca niesie i obowiązek przyzywa. 

Wesołego Alleluja!

ks. Jan, proboszcz

Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 


 

Katecheza 5.1.

Temat: Jezus błogosławi.

 

Witam Was na kolejnej zdalnej lekcji.

Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do szczęścia, jakie może dać każdemu z nas Pan Jezus. Zrozumienie myślenia i mówienia naszego Mistrza nie jest łatwe, bo często jest oderwane od naszych przyziemnych oczekiwań i ziemskiej (doczesnej) logiki życia (myślenia, pragnienia, oczekiwania, itp.), do której przyzwyczailiśmy się i nie wyobrażamy sobie, żeby to życie wyglądało inaczej.

I tu mamy punkt zaczepienia.

Jeszcze 3 tygodnie temu nie wyobrażaliśmy sobie życia bez kolegów, koleżanek, szkoły, kościoła, boiska, zakupów? bez swobody wyjścia kiedykolwiek i gdziekolwiek, itp. A dzisiaj siedzimy w domy ? być może przestraszeni - że to się nigdy nie skończy? Oczywiście, to się skończy, ale pytanie: Na ile mądrzejsi będziemy przez to doświadczenie?

Otóż, Pan Jezus ma na to prostą ?filozofię? (naukę), wyrażoną w ośmiu zdaniach, zaczynających się od słowa ?Błogosławieni?.

Jednak, żeby zrozumieć błogosławieństwa Pana Jezusa, trzeba wiedzieć, że łączy On w nich rzeczywistość doczesną, z rzeczywistością wieczną ? ten kto tutaj jest, bywa? ubogi, smutny, złakniony?, w Królestwie Bożym będzie szczęśliwy.

 

Zadanie:

Proszę przeczytać treść Katechezy 5.1., a następnie przepisać z podręcznika do zeszytu Osiem błogosławieństw - bezbłędnie!

 

Uwaga!

Proszę nie przesyłać mi wykonanych zadań, chyba, że o to wyraźnie poproszę.

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 


 

Katecheza 4.11.

Temat: I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie.

 

Szczęść Boże.

Droga Młodzieży, mam nadzieję, że jesteście zdrowi i spragnieni powrotu do szkoły. Niestety, coś nam zabrało tę radość... Ale nie będziemy z tego powodu ubolewać - trzeba wziąć się do pracy. Będziemy się uczyć, w systemie tak zwanym, zdalnym, czyli - Wy w domu i ja w domu - przez internet.

 

Bardzo proszę, przeczytajcie treść katechezy i zwróćcie uwagę na 3 elementy:

?   radzenie sobie z pokusami;

?   różnica między pokusą a grzechem;

?   Jezus jest wzorem walki z pokusami.

Znajdźcie odpowiedzi na pytania zawarte w katechezie, zanotujcie je w zeszycie z odpowiedziami.

 

Pozdrawiam serdecznie

Ks. Jan, proboszcz

W razie jakichkolwiek pytań, piszcie na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2021 Gloria in ex caelsis Rights Reserved.