Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Chwała na wysokości...

Parafia Nawiedzenia NMP w Tarnawie

Przyjdź Panie Jezu

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA
A OTO PYTANIA DO SPOTKANIA KANDYDATA NA EGZAMINIE.

 

O OBJAWIENIU BOŻYM

 1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym
i Tradycji.

 

 1. Co to jest Pismo Święte?

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 

 1. Kto jest autorem Pisma Świętego?

Autorami Pisma Świętego są ludzie natchnieni przez Ducha Świętego.

 

 1. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?

Pismo Święte dzieli się na Stary Testament – 46 ksiąg – oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 73 księgi.

 

 1. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę, zbawienie, godność dziecka Bożego; ukazuje sens życia.

 

 1. Kto spisał Ewangelie?

Ewangelia spisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.

 

 1. Wymień księgi Pisma Świętego Nowego Testamentu.

Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa (Objawienie) św. Jana.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

 1. Jakie znasz krótkie streszczenia prawd wiary?

Wierzę w Boga Ojca czyli Skład Apostolski, oraz tzw. Sześć Prawd Wiary.

 

 1. Powiedz Skład Apostolski.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckm Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

 1. Wymień Sześć Prawd Wiary.

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

 1. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy:
a) z istnienia świata i wielkiego ładu w świecie
b) z przekonania wszystkich ludów
c) z własnego sumienia
d) z Objawienia Bożego

 

 1. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. To Pan, Król, Sędzia, a nade wszystko dobry i miłosierny Ojciec.

 

 1. Kogo nazywamy Trójcą Świętą?

Trójcą Świętą nazywamy jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

 1. Dlaczego Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?

Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę sama naturę, czyli te same doskonałości.

 

 1. Jakie przymioty posiada Bóg?

Bóg jest:
a) wieczny – zawsze był, jest i będzie
b) wszechmocny – może czynić wszystko, co chce
c) niezmienny – zawsze jest ten sam
d) najmędrszy – wszystko, co robi jest mądre i dobre
e) święty – złego nie chce, brzydzi się grzechem (ale nie grzesznikiem)
f) najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza, a za złe karze
g) najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi

 

 1. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.

 

 1. Dlaczego Bóg stworzył świat?

Bóg stworzył świat:
a) dla swojej chwały
b) dla szczęścia i dobra wszystkich stworzeń

 

 1. Co to jest Opatrzność?

Opatrznością nazywamy Bożą opiekę nad światem.

 

 1. Kto to są Aniołowie?

Aniołowie są to duchy czyste, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała.

 

 1. Kim jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi; to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

 

 1. Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

 

 1. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Boga, czyli przez grzech.

 

 1. Co to jest grzech pierworodny?

To grzech pierwszych rodziców, który dziedziczymy od swoich rodziców.

 

 1. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Wolną od grzechu pierworodnego jest Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy ją Niepokalaną.

 

 1. Co Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.

 

 1. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

Z Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym.

 

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem?

Z Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym. O istnieniu Jezusa wspominają też starożytni historycy rzymscy i żydowscy.

 

 1. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa.

Narodzenie

Nauczanie

Ukrzyżowanie

Zmartwychwstanie

Wniebowstąpienie

 

 1. Jakie znaczenie miały cuda Jezusa?

Cuda Jezusa:
a) oznajmiały, że już nadszedł zapowiedziany czas zbawienia
b) ukazywały moc Jezusa
c) ukazywały miłosierdzie Jezusa pochylającego się nad ludzką niedolą

 

 1. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

Przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej,

Rozmnożenie chleba,

Uzdrowienie paralityka,

Wskrzeszenie Łazarza,

Uciszenie burzy na morzu

 

 1. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.

O synu marnotrawnym,

O zagubionej owcy,

O miłosiernym Samarytaninie,

O siewcy,

O robotnikach w winnicy,

O talentach

 

 1. Jaki jest najważniejsze przykazanie?

Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, z wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego”.

 

 1. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki to:
a) Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów
b) lud Boży wybrany przez Boga, mający do spełnienia specjalne zadanie: uczyć o Bogu i być znakiem Boga
c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni, połączeni z nim życiem Bożym (łaską), wzajemnie odpowiedzialni za siebie.

 

 1. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie misji zbawczej Chrystusa; budowanie Królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności.

 

 1. Jaką władzę dał Chrystus Kościołowi?

Jezus dał Kościołowi potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

 

 1. Jakie cechy posiada Kościół?

Kościół katolicki jest:
a) Jeden
b) Święty
c) Powszechny
d) Apostolski

 

 1. Przez kogo Chrystus ożywia i umacnia Swój Kościół?

Chrystus ożywia i umacnia Kościół przez Ducha Świętego.

 

 1. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 

 1. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów w dzień Zielonych Świąt (Dzień Pięćdziesiątnicy), w postaci ognistych języków.

 

 1. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 

 1. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami Apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem Świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

 

 1. Co to jest diecezja?

Diecezja to część Kościoła, którą kieruje biskup ordynariusz. My należymy do Archidiecezji Krakowskiej. Jej ordynariuszem jest Arcybiskup Marek Jędraszewski.

 

 1. Co to jest Świętych Obcowanie?

Świętych Obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie.

 

 1. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:
a) Matką Boga – Jezusa Chrystusa
b) Niepokalanie Poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia)
c) Wniebowzięta – z duszą i ciałem

 

 1. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci, sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 

 1. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej.

 

 1. Co to jest niebo?

Niebo jest to stan, w którym aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

 

 1. Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.

 

O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 1. Wymień dziesięć przykazań Bożych.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

2. Nie będziesz wymawiał Imienia Pana Boga twego nadaremno

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

4. Czcij ojca twego i matkę twoją

5. Nie zabijaj

6. Nie cudzołóż

7. Nie kradnij

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego

10. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego

 

 1. Kiedy Bóg nadał ludziom dziesięć przykazań?

Bóg nadał je na Górze Synaj przez Mojżesza, a potwierdził je swoim autorytetem Jezus Chrystus.

 

 1. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

 

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?

Człowiek popełnia grzech ciężki, gdy świadomie i dobrowolnie, w ważnej sprawie przekracza przykazanie Boże lub kościelne.

 

 1. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy; jest raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być lekki lub ciężki.

 

 1. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej albo przekraczając je w rzeczy ważnej czyni to niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 

 1. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, a po śmierci karę wieczną. Grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary w czyśćcu i przygłusza głos sumienia.

 

 1. Co to są grzechy cudze?

Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w grzechu.

 

 1. Co to jest cnota?

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

 

 1. Co to są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie, czyli teologalne, są to te cnoty, które odnoszą się do Boga, udoskonalają naszą więź z Bogiem. Są to: wiara, nadzieja i miłość.

 

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy.

1. Grzesznych upominać.

2. Nieumiejących pouczać.

3. Wątpiącym dobrze radzić.

4. Strapionych pocieszać.

5. Krzywdy cierpliwie znosić.

6. Urazy chętnie darować.

7. Modlić się za żywych i umarłych

 

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała.

1. Łaknących nakarmić.

2. Pragnących napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych nawiedzać.

7. Umarłych pogrzebać.

 

 1. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może być ona ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna. Możemy Boga prosić, dziękować Mu, przepraszać Go i uwielbiać.

 

 1. Wymień tajemnice różańca świętego.

Różaniec tajemnice radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Narodzenie Pana Jezusa

Ofiarowanie Jezusa w Świątyni

Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Różaniec tajemnice światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Przemienienie Pańskie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii

Różaniec tajemnice bolesne

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Biczowanie Jezusa

Cierniem ukoronowanie Jezusa

Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Różaniec tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Zesłanie Ducha Świętego

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

 

 1. Wymień pięć przykazań kościelnych.

W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

 1. Wymień obowiązujące święta kościelne.

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia (Nowy Rok)

Objawienie Pańskie (Trzech Króli) - 6 stycznia

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) - czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (60 dni po Wielkanocy)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej) - 15 sierpnia

Wszystkich Świętych - 1 listopada

Boże Narodzenie - 25 grudnia

 

O ŁASCE I SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

 1. Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża to dar nadprzyrodzony, którego Bóg udziela nam do zbawienia.

 

 1. Jakie są rodzaje łaski Bożej?

Rozróżniamy łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

 

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

 

 1. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

 

 1. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez sakrament pokuty i żal doskonały.

 

 1. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków.

 

 1. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

 

 1. Wymień siedem sakramentów świętych.

1. Chrzest

2. Bierzmowanie

3. Eucharystia

4. Pokuta i pojednanie

5. Namaszczenie chorych (sakrament chorych)

6. Kapłaństwo

7. Małżeństwo

 

 1. Co to jest chrzest?

Chrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże (łaskę), czyni członkami Kościoła. Pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów. Najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary.

 

 1. Kto może udzielić chrztu świętego?

Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś w nagłym wypadku – każdy człowiek.

 

 1. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

a) wzbudzić intencję, że chcę ochrzcić
b) polać czoło chrzczonego wodą
c) równocześnie wypowiedzieć słowa: „(imię), ja ciebie chrzczę, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”

 

 1. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie?

1. Pomnaża łaskę uświęcającą
2. Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa
3. Daje siedem darów Ducha Świętego
4. Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli

 

 1. Wymień siedem darów Ducha Świętego.

1. Dar mądrości

2. Dar rozumu

3. Dar umiejętności

4. Dar rady

5. Dar męstwa

6. Dar pobożności

7. Dar bojaźni Bożej

 

 1. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Znaczy to:
a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty
b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć
c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę

 

 1. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?

1. Modlić się o dary Ducha Świętego
2. Poznać najważniejsze prawdy wiary
3. Wyrabiać w sobie pobożność, pracowitość, silną wolę, życzliwość
4. Wybrać sobie patrona
5. Poprosić świadka do bierzmowania
6. Oczyścić duszę z grzechów

 

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, w Wielki Czwartek słowami: „bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało Moje – to jest bowiem Kielich Krwi Mojej”.

 

 1. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Eucharystię, aby:
a) za nas ofiarować się we Mszy św.
b) w Komunii św. Być naszym pokarmem
c) aby stale przebywać wśród nas

 

 1. Co to jest Msza św.

Msza św. jest to uobecnienie ofiary krzyżowej Jezusa Chrystusa.

 

 1. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?

Wtedy kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu.     W pełni uczestniczymy wówczas, gdy przyjmujemy Komunię św.

 

 1. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty i pojednania, to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie św. i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

 

 1. Wymień pięć warunków dobrej i ważnej spowiedzi św.

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

 

 1. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 

 1. Co to jest Kapłaństwo?

Kapłaństwo to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

 

 1. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

Modlitwa przed lekcją:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Katecheza - 9 czerwca 2020

Temat: Boże Ciało.

 

Droga Młodzieży, zapewne już wiecie o procesji mobilnej w naszej parafii, która - jak Pan Bóg pozwoli - odbędzie się po Mszy św. z godz. 10:30. Wielu z Was mieszka przy trasie przejazdu procesji, prosiłbym, żebyście dzisiaj w ramach katechezy pomyśleli o udekorowaniu Waszego domu lub samochodu Waszej rodziny.  

Przypominam trasę przejazdu:

Pojedziemy kolumną (pewnie) kilkunastu samochodów następującą trasą: Od kościoła w kierunku WOLI ? PRZY KRZYŻU ? 1. ołtarzdalej przez Rybie w kierunku Tarnawy, za stacją paliw, skręcimy na PASTERNIK PRZY KRZYŻU 2. ołtarz (zabytkowy krzyż u p. Kajów); dalej przez zabytkową bramę w kierunku Podjasienia, przy domu p. Agnieszki i Artura Hejmo skręt w kierunku ZBYDNIÓW CENTRUM ? W KAPLICY NSPJ ? 3. ołtarzdalej w kierunku Mostek, drogą obok p. Mech, do skrzyżowania, skręcimy w prawo na Ujazd, dalej skręcimy w drogę na Przeginię, drogą obok p. Doroty i Marka Hejmo, na PRZEGINI ? PRZY KRZYŻU ? 4. ołtarz (u p. Czuprów); i dalej do kościoła ? ZAKOŃCZENIE PROCESJI.

 

Szczęść Boże.

Pozdrawiam, ks. Jan.

 

Modlitwa po lekcji:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. 
Amen.


Modlitwa przed lekcją:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Katecheza 5.9. - 2 i 4 czerwca 2020

Temat: Sakramenty ? działanie Boga w Kościele.

 

Droga Młodzieży, przeczytajcie treść katechezy w podręczniku, następnie spróbujcie odpowiedzieć na pytania sprawdzające. 

Sakrament - znak widzialny niewidzialnej łaski.

7 sakramentów św.:

1. Chrzest, 2. Bierzmowanie, 3. Eucharystia, 4. Pokuta, 5. Namaszczenie chorych, 6. Kapłaństwo, 7. Małżeństwo (to dla przypomnienia).

Każdy sakrament posiada znak i udziela łaski lub ją pomnaża, czyli czyni nas bardziej doskonałymi w wierze, nadziei i miłości...

Każdego sakramentu udziela jakiś szafarz.  

Zapewne w szkole średniej powrócicie do tego i rozwiniecie.

Nie róbcie notatki do zeszytu, tylko przygotowujcie się do egzaminu. 

Pozdrawiam.

 

Szczęść Boże.

Pozdrawiam, ks. Jan.

 

Modlitwa po lekcji:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. 
Amen.


Modlitwa przed lekcją:

Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór, we dnie, w nicy
bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż mnie od wszystkiego złego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

Katecheza 5.8. - 28 maja 2020

Temat: Liturgia - spotkanie z żywym Bogiem.

 

Droga Młodzieży, Przeczytajcie treść katechezy w podręczniku, następnie spróbujcie odpowiedzieć na pytania sprawdzające. Odpowiedzi na pytania zapiszcie w zeszycie. 

 


 

A teraz chciałbym Wam podać informację o ocenach proponowanych z religii na koniec roku. 
Biorąc pod uwagę Wasze oceny z pierwszego półrocza i oceny do marca, gdy uczyliśmy się w szkole 
oraz oceny ze zdalnego nauczania, wszystkim, którzy przesłali mi sprawdzian zdalnego nauczania z 26 kwietnia i otrzymali ocenę co najmniej 5 -  proponuję ocenę

CELUJĄCY, czyli 6, 

a tym, co nie przesłali mi sprawdzianu lub nie uzyskali 5, ocenę

BARDZO DOBRY, czyli 5.

 


Jednak pamiętajcie, że nauka jeszcze się nie skończyła i będę Was prosił, żebyście mi przesłali zdjęcie notatki w zeszycie z katechezy 5.6. z 12 maja 2020. Przypominam mój numer telefonu 608628109. Jeśli byłby jakiś problem to mi napiszcie w formularzu, jaki? - kliknij w link poniżej

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5912sfZrZuM7JvIuiCh5YDp1AgTgAk8F0tsEFnXNDG_R0sA/viewform

Szczęść Boże.

Pozdrawiam, ks. Jan.

 

Modlitwa po lekcji:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. 
Amen.

 


Modlitwa przed lekcją:

Aniele Boży Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój, rano wieczór, we dnie, w nicy
bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż mnie od wszystkiego złego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

Katecheza 5.7. - 26 maja 2020

Temat: Modlitwa we wspólnocie.

 

Droga Młodzieży, mam nadzieję, że pamiętacie dzisiaj o swojej kochanej MAMIE.

Bukiet Mamy, bukiet z różowymi kwiatami

Żródło: https://www.pocztakwiatowa.pl/

Złóżcie im też życzenia ode mnie: Niech zawsze będą kochane, szanowane i szczęśliwe.

 

Teraz czas na kolejną lekcję, dzisiaj 5.7.

Przeczytajcie uważnie i znajdźcie odpowiedzi na pytania sprawdzające. 

A następnie, zróbcie notatkę do zeszytu.

 

Bóg niech będzie z Wami wszystkimi.

Pozdrawiam, ks. Jan.

 

Modlitwa po lekcji:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. 
Amen.

 


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Dzisiejsza katecheza, droga Młodzieży, będzie wyjątkowa - zapraszam Was do poznania największego z ludzi urodzonych na polskiej ziemi - Karola Wojtyłę, Jana Pawła II, papieża.

100 ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA IIźródło: http://jp2friends.org

Droga Młodzieży,

w naszej polskiej historii mieliśmy wielu wspaniałych Polaków, ale Jan Paweł II, papież był spośród nich najbardziej wyjątkowym. 

Dzisiaj chciałem Wam zaproponować obejrzenie biografii (link 1) i dwóch krótkich filmów o Janie Pawle II - oczywiście znajdziecie ich w internecie niezliczoną ilość - patrz w linkach: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s

2. https://www.youtube.com/watch?v=9ARl-52Bzas

3. https://www.youtube.com/watch?v=NWHUzXaZuwE&list=RD9ARl-52Bzas&index=8

 

Na koniec, chciałem Wam zaproponować modlitwę, którą Jan Paweł II odmawiał codziennie, od kiedy otrzymał ją od swojego taty, a było to, gdy miał 9 lat.

 

Duchu Święty, proszę Cię

o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.

 

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Katecheza 5.6. - 12 maja 2020 r.

Temat: Troska o potrzeby Kościoła.

 

Droga Młodzieży, zapraszam Was dzisiaj do zapoznania się z tematem niebywale istotnym dla żywotności Kościoła. Wszyscy jesteśmy Kościołem, bo zostaliśmy ochrzczeni i włączeni do wspólnoty ludu Bożego, czyli niejako zrodzeni do tej rodziny. I tak, jak zostaliśmy zrodzeni do życia w konkretnej rodzinie, w konkretnym domu i miejscu, tak też Kościół jest naszym życiem i miejscem przebywania. Żyjąc w domu, mieszkaniu, w rodzinie, troszczymy się o to, by wyglądało to miejsce przyjemnie, pięknie, było zadbane, by było tam co jeść, by było gdzie wypoczywać, by było ciepło, etc. Podobnie jest w Kościele, pragniemy, by świątynia była zadbana, by ludzie w niej byli szczęśliwi, życzliwi, doświadczali empatii i zrozumienia, mogli liczyć na drugiego człowieka, a co najważniejsze, zawsze mogli doświadczać sacrum (świętości), obecności Boga.

Zatem troska o potrzeby Kościoła wiąże się z odpowiedzialnością za Kościół duchowy i materialny.

Znajdźcie, proszę odpowiedzi na pytania zawarte w katechezie 5.6. i zapiszcie je w zeszycie.

Niech Pan będzie z Wami.

Pozdrawiam, ks. Jan

 

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

Katecheza - 5 i 7 maja 2020 r.

Temat: "Wyprawa" do Fatimy.

 

Droga Młodzieży,

mam nadzieję, że spodobała Wam się nasza "wyprawa" do Fatimy.

Kto jeszcze tego nie zrobił, to bardzo proszę to uczynić dzisiaj. 

 

Kliknij w link

https://www.youtube.com/watch?v=DuHgOmnzb2c

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Katecheza ? 30.04.2020 r.

Temat: Podsumowanie testu.

Szkoła:

Tarnawa 

W teście wzięło udział 5 uczniów, 4 napisało zgodnie z kryteriami - otrzymują oni:

Gabriela, Kamila, Magdalena i Nikola - 6 i za TI +5

 

Zbydniów

W teście wzięło udział 3 uczniów, 1 napisał zgodnie z kryteriami - otrzymuje on:

Maciek - 5 i za TI +5

Gratuluję!

ks. Jan

 

Modlitwa po nauce:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu... 

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Katecheza testowa. ? 26.04.2020 r.

Temat: Lekcja testowa.

Droga Młodzieży, dzisiaj mam dla Was prościutki TEST wiedzy ze zdalnych lekcji. Nie przejmujcie się, gdyby Wam coś poszło nie tak, np. test nie chciał się Wam otworzyć, albo coś zapomnieliście i nie umiecie odpowiedzieć na któreś pytanie. Test jest jedynie możliwością otrzymania oceny cząstkowej 6 - dla tych, co rozwiążą bezbłędnie lub oceny 5 - dla tych, co 1 punkt mniej od wymaganych. A dla wszystkich, którzy zdalnie się uczą dodatkowo +5.

A oto test kliknij w link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzhqSPTqEvydyvGKK3VUn98NLDwhVSKnY0DefYrnyKIjjejg/viewform

Przepraszam za błąd w 8 pytaniu w poprzedniej wersji testu - nie musicie ponownie wysyłać, ale możecie.

Ks. Jan.

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 


 

Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Katecheza 5.5. ? 23.04.2020 r.

Temat: Papież - widzialna głowa Kościoła.

Przeczytaj z głową treść katechezy i znajdź odpowiedzi na pytania w niej zawarte. Zapisz je w zeszycie.

Następnie powtórz wiedzę zdobyto w zdalnym nauczaniu - przyda Ci się do sprawdzianu, który zamieszczę we wtorek na tej stronie do wypełnienia on-line.

 

 No to zabieram się do roboty i piszę dla Was test.

Oto pytania i odpowiedzi:

1. Co to jest Kościół?

a/ To wspólnota ludzi - po prostu - wierzących.

b/ To wspólnota zdyscyplinowana i wierząca w Boga

c/ To wspólnota ludzi wierzących, którzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawienia, przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych.

2. Uzupełnij wymiary Kościoła:

a/ Kościół Uwielbiony

b/ ............................... (Kościół cierpiący)

c/ Kościół pielgrzmujący

3. Co to jest Triduum Paschalne?

a/ Wielki Tydzień

b/ Trójca Święta

c/ Trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota

4. Kiedy ma miejsce obrzęd umycia nóg?

a/ W Wielki Czwartek

b/ W Wielki Piątek

c/ Po Zmartwychwstaniu Chrystusa

5. Kiedy poświęca się Paschał?

a/ W Wielki Piątek

b/ W Wielką Sobotę

c/ W Niedzielę Zmartwychwstania, bo jest znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego

6. Kiedy - według Tradycji - święci się pokarmy?

a/ W Wielki Czwartek

b/ W Wielką Sobotę

c/ W poranek Zmartwychwstania Pańskiego, przy śniadaniu

7 Co jest najważniejszym wydarzeniem Wielkiej Soboty?

a/ Wigilia Paschalna

b/ Adoracja przy Grobie Pańskim

c/ Święcenie pokarmów

 

8. Wymień znamiona Kościoła:

a/ Jeden

b/ .......... (święty)

c/ ................. (powszechny)

d/ Apostolski

Dziękuję. Miłej lektury.

Pamiętajcie! Powyższy tekst w poniedziałek wieczorem zniknie.

We wtorek pojawi się TEST - z tymi samymi pytaniami.

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 


 

Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Katecheza 5.4. ? 21.04.2020 r.

Temat: Kościół ? widzialny znak Chrystusa.

Obejrzyjcie najpierw film z cyklu 3MC w linku https://www.youtube.com/watch?v=HjQ9v71TJGQ

­Następnie, poszukajcie odpowiedzi na pytania w katechezie 5.4. i zapiszcie zarówno pytania, jak i odpowiedzi do zeszytu.

Uwaga!

Dla chętnych, zadanie na szóstkę (celujący) ? proszę uzupełnić poniższy tekst.

Najwyższe kapłaństwo przynależy Jezusowi Chrystusowi, a następne w hierarchii komu?

 1. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa
 2. ??????????????
 3. ??????????????

 

Kapłaństwo ma wypełniać 3 misje ? wymień jakie?

 1. ??????????????
 2. ??????????????
 3. Misja pastersko-królewska

 

Odpowiedzi na szóstkę proszę przesłać mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub MMS-em: 608628109. Proszę nie zapomnieć podpisać z imienia i nazwiska.

 

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Katecheza 5.3.

Temat: Wierzę w Kościół.

 

Droga Młodzieży, mam nadzieję, że Święta przeżyliście pięknie ? mimo izolacji w domu ? i że pamiętaliście o uczestniczeniu w transmitowanej Mszy św. w telewizorze lub w radiu albo w internecie.

Pamiętajcie o codziennej osobistej modlitwie,
prosząc Miłosiernego Boga o uwolnienie nas od pandemii.

 

Bardzo proszę, przypomnijcie sobie:

 1. Co to jest Kościół?
 2. Jakie są trzy wymiary Kościoła?
 3. Następnie - przeczytajcie treść katechezy 5.3. i znajdźcie odpowiedzi na pytania zawarte w niej. Następnie zanotujcie je w zeszycie wraz z odpowiedziami.

 

Zwróćcie uwagę na 4 znamiona Kościoła:

- Jeden

- Święty

- Powszechny

- Apostolski

Uwaga!

Proszę nie przesyłać mi wykonanych zadań, chyba, że o to wyraźnie poproszę.

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 


 

Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Katecheza NN - 7 kwietnia 2020 r.

Temat: 3 święte dni - Triduum Paschalne.

Droga Młodzieży, przed nami bardzo ważne dni - zwykle przeżywamy je w kościele i w domu, ale tym razem będziemy je przeżywać tylko w domu - TRIDUUM PASCHALNE, czyli 3 dni Pana Jezusa, przejścia z jednego życia do drugiego. Jest to ważne dla nas, ponieważ my też kiedyś przejdziemy z tego życia do innego, lepszego, a stanie się to dzięki Panu Jezusowi, który nam otwarł niebo. O tym co się zdarzyło w te 3 dni opowiada film - kliknij w link https://www.youtube.com/watch?v=3MVBbj8KU8k.

Jednak młodzież - od szóstej klasy poczynając - powinna znać istotę tego, jak są celebrowane te święte dni - w tym pomoże Wam drugi film - patrz w liku https://www.youtube.com/watch?v=8Fmm8ElyiMM

W minioną niedzielę nie było święcenia palm w kościele, ale mam nadzieję, że jakąś palmę mieliście przygotowaną w domu. W najbliższą sobotę powinno być w kościele święcenie pokarmów - zwykle w pięknie przyozdobionych koszyczkach - ale niestety, to też jest niemożliwe, z wiadomego powodu. Jednak zachęcam Was, żebyście pomogli rodzicom w przygotowaniu takiego koszyczka z pokarmami, który położycie na stole w niedzielę wielkanocną, a tata lub mama pobłogosławi, odmawiając modlitwę - kliknij tutaj, a potem zasiądziecie do wspólnego śniadania.

Życzę Wam i Waszym Rodzicom, Rodzeństwu, Babciom i Dziadkom, i całej Rodzinie, błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, uwolnienia od pandemii i radości przebywania tam, gdzie pragnienie serca niesie i obowiązek przyzywa. 

Wesołego Alleluja!

ks. Jan, proboszcz

 


Modlitwa przed nauką:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Katecheza 5.2.

Temat: Kościół ? Boża Rodzina.

 

Witam Was na kolejnej zdalnej lekcji.

Dzisiaj przypomnimy sobie ważne znaczenia:

 1. Mistyczne Ciało Chrystusa.
  Co to jest?
  - Odpowiedzi udzieli nam św. Paweł w Liście do Koryntian ? oto istotna treść:

  ?Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne [członki]. Jeśliby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała ? czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśliby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała ? czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył [różne] członki umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki.
  Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami?. (1 Kor 12,12-27)
 2. Trzy wymiary Kościoła (3 społeczności).
  Oto one:
  a/ Kościół walczący (pielgrzymujący)
  , to my, żyjący na tej ziemi i zmagający się z pokusami, szatanem, trudnościami... Nasza walka będzie trwała do naszej śmierci. Jak powiedział biblijny Hiob: Czyż nie do bojowania podobne jest życie człowieka? W tej trudnej walce nie jesteśmy jednak sami. Naszą bronią jest modlitwa, nauka Kościoła hierarchicznego, a nade wszystko sakramenty święte.

b/ Kościół cierpiący ? to nasi bracia i siostry, którzy już opuścili ten świat, ale nie są jeszcze gotowi na złączenie się z Kościołem triumfującym. Dlatego oczyszczają się przez cierpienie, które nazywamy czyśćcem. Choć bardzo cierpią i tęsknią za Bogiem, to jednak pociechą jest im myśl, że wyszli zwycięsko z prób życia na tym świecie i w wieczności czeka ich tylko jedna droga ? do zbawienia.

c/ Kościół triumfujący to święci w Niebie, którzy już przeszli przez to życie i okazali się godnymi wiecznego przebywania z Bogiem. To właśnie ich święto obchodzimy 1 listopada. Już im nic nie zagraża, cieszą się Bogiem, a ich szczęśliwość nie będzie miała końca.

 

Zadanie:

 1. Przeczytaj treść Katechezy 5.2. i zapisz w zeszycie odpowiedź na pytanie, co to jest Mistyczne Ciało Chrystusa.
 2. Naucz się rozumieć i umieć opowiedzieć o trzech wymiarach Kościoła.

 

Uwaga!

Proszę nie przesyłać mi wykonanych zadań, chyba, że o to wyraźnie poproszę.

 

Modlitwa po nauce:

Dzięki Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 


 

Katecheza 5.1.

Temat: Kościół Chrystusa.

 

Szczęść Boże.

Droga Młodzieży, mam nadzieję, że jesteście zdrowi i spragnieni powrotu do szkoły. Niestety, coś nam zabrało tę radość... Ale nie będziemy z tego powodu ubolewać - trzeba wziąć się do pracy. Będziemy się uczyć, w systemie tak zwanym, zdalnym, czyli - Wy w domu i ja w domu - przez internet.

 

Bardzo proszę, przeczytajcie treść katechezy, a czytając znajdźcie odpowiedzi na pytania zawarte w katechezie i zanotujcie je w zeszycie wraz z odpowiedziami.

Zwróćcie uwagę na 3 elementy:

?   ukazanie Kościoła jako daru Chrystusa dla naszego zbawienia;

?   przedstawienie Chrystusa jako Tego, który zainicjował Kościół;

?   kształtowanie postawy odpowiedzialności za Kościół.

Z powyższych elementów nie trzeba robić notatki.

 

Pozdrawiam serdecznie

Ks. Jan, proboszcz

W razie jakichkolwiek pytań, piszcie na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2021 Gloria in ex caelsis Rights Reserved.