Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Chwała na wysokości...

Parafia Nawiedzenia NMP w Tarnawie

Przyjdź Panie Jezu

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA
A OTO PYTANIA DO SPOTKANIA KANDYDATA NA EGZAMINIE.

 

O OBJAWIENIU BOŻYM

 1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym
i Tradycji.

 

 1. Co to jest Pismo Święte?

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

 

 1. Kto jest autorem Pisma Świętego?

Autorami Pisma Świętego są ludzie natchnieni przez Ducha Świętego.

 

 1. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?

Pismo Święte dzieli się na Stary Testament – 46 ksiąg – oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 73 księgi.

 

 1. Jak inaczej nazywamy Ewangelię?

Ewangelię nazywamy też „Dobrą Nowiną”, ponieważ obwieszcza człowiekowi wyzwolenie z grzechu, łaskę, zbawienie, godność dziecka Bożego; ukazuje sens życia.

 

 1. Kto spisał Ewangelie?

Ewangelia spisali: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz, św. Jan.

 

 1. Wymień księgi Pisma Świętego Nowego Testamentu.

Cztery Ewangelie, Dzieje Apostolskie, 14 listów św. Pawła, 7 listów innych Apostołów oraz Apokalipsa (Objawienie) św. Jana.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

 1. Jakie znasz krótkie streszczenia prawd wiary?

Wierzę w Boga Ojca czyli Skład Apostolski, oraz tzw. Sześć Prawd Wiary.

 

 1. Powiedz Skład Apostolski.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckm Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

 1. Wymień Sześć Prawd Wiary.

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

 1. Skąd wiemy, że Pan Bóg istnieje?

O istnieniu Pana Boga wiemy:
a) z istnienia świata i wielkiego ładu w świecie
b) z przekonania wszystkich ludów
c) z własnego sumienia
d) z Objawienia Bożego

 

 1. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. To Pan, Król, Sędzia, a nade wszystko dobry i miłosierny Ojciec.

 

 1. Kogo nazywamy Trójcą Świętą?

Trójcą Świętą nazywamy jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

 

 1. Dlaczego Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem?

Trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę sama naturę, czyli te same doskonałości.

 

 1. Jakie przymioty posiada Bóg?

Bóg jest:
a) wieczny – zawsze był, jest i będzie
b) wszechmocny – może czynić wszystko, co chce
c) niezmienny – zawsze jest ten sam
d) najmędrszy – wszystko, co robi jest mądre i dobre
e) święty – złego nie chce, brzydzi się grzechem (ale nie grzesznikiem)
f) najsprawiedliwszy – za dobre wynagradza, a za złe karze
g) najmiłosierniejszy – pragnie zbawienia wszystkich ludzi

 

 1. Dlaczego Pana Boga nazywamy Stworzycielem?

Pana Boga nazywamy Stworzycielem, ponieważ On stworzył, czyli uczynił z niczego cały świat.

 

 1. Dlaczego Bóg stworzył świat?

Bóg stworzył świat:
a) dla swojej chwały
b) dla szczęścia i dobra wszystkich stworzeń

 

 1. Co to jest Opatrzność?

Opatrznością nazywamy Bożą opiekę nad światem.

 

 1. Kto to są Aniołowie?

Aniołowie są to duchy czyste, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała.

 

 1. Kim jest człowiek?

Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi; to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.

 

 1. Dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

 

 1. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?

Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Boga, czyli przez grzech.

 

 1. Co to jest grzech pierworodny?

To grzech pierwszych rodziców, który dziedziczymy od swoich rodziców.

 

 1. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?

Wolną od grzechu pierworodnego jest Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy ją Niepokalaną.

 

 1. Co Bóg uczynił, aby ludzie po grzechu pierworodnym mogli otrzymać łaskę i wieczne szczęście?

Pan Bóg ulitował się nad ludźmi i już pierwszym rodzicom obiecał, że ześle im Zbawiciela.

 

 1. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

 

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus jest Bogiem?

Z Objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym.

 

 1. Skąd wiemy, że Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem?

Z Objawienia Bożego, zawartego w Piśmie Świętym. O istnieniu Jezusa wspominają też starożytni historycy rzymscy i żydowscy.

 

 1. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa.

Narodzenie

Nauczanie

Ukrzyżowanie

Zmartwychwstanie

Wniebowstąpienie

 

 1. Jakie znaczenie miały cuda Jezusa?

Cuda Jezusa:
a) oznajmiały, że już nadszedł zapowiedziany czas zbawienia
b) ukazywały moc Jezusa
c) ukazywały miłosierdzie Jezusa pochylającego się nad ludzką niedolą

 

 1. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.

Przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej,

Rozmnożenie chleba,

Uzdrowienie paralityka,

Wskrzeszenie Łazarza,

Uciszenie burzy na morzu

 

 1. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.

O synu marnotrawnym,

O zagubionej owcy,

O miłosiernym Samarytaninie,

O siewcy,

O robotnikach w winnicy,

O talentach

 

 1. Jaki jest najważniejsze przykazanie?

Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, z wszystkich sił twoich, ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego”.

 

 1. Co to jest Kościół katolicki?

Kościół katolicki to:
a) Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów
b) lud Boży wybrany przez Boga, mający do spełnienia specjalne zadanie: uczyć o Bogu i być znakiem Boga
c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni, połączeni z nim życiem Bożym (łaską), wzajemnie odpowiedzialni za siebie.

 

 1. Co jest celem i zadaniem Kościoła?

Zadaniem Kościoła jest kontynuowanie misji zbawczej Chrystusa; budowanie Królestwa Bożego na ziemi i prowadzenie wszystkich ludzi do zjednoczenia z Bogiem w wieczności.

 

 1. Jaką władzę dał Chrystus Kościołowi?

Jezus dał Kościołowi potrójną władzę: nauczycielską, kapłańską i pasterską.

 

 1. Jakie cechy posiada Kościół?

Kościół katolicki jest:
a) Jeden
b) Święty
c) Powszechny
d) Apostolski

 

 1. Przez kogo Chrystus ożywia i umacnia Swój Kościół?

Chrystus ożywia i umacnia Kościół przez Ducha Świętego.

 

 1. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

 

 1. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?

Duch Święty zstąpił na Apostołów w dzień Zielonych Świąt (Dzień Pięćdziesiątnicy), w postaci ognistych języków.

 

 1. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

 

 1. Jaką rolę w Kościele spełniają biskupi i kapłani?

Biskupi są następcami Apostołów, a kapłani współpracownikami biskupów. Zjednoczeni z Ojcem Świętym wypełniają urząd nauczycielski, kapłański i pasterski w Kościele.

 

 1. Co to jest diecezja?

Diecezja to część Kościoła, którą kieruje biskup ordynariusz. My należymy do Archidiecezji Krakowskiej. Jej ordynariuszem jest Arcybiskup Marek Jędraszewski.

 

 1. Co to jest Świętych Obcowanie?

Świętych Obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie.

 

 1. Dlaczego czcimy Matkę Najświętszą?

Matkę Najświętszą czcimy dlatego, bo jest:
a) Matką Boga – Jezusa Chrystusa
b) Niepokalanie Poczęta (wolna od grzechu pierworodnego od pierwszej chwili życia)
c) Wniebowzięta – z duszą i ciałem

 

 1. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?

Zaraz po śmierci, sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał sąd ostateczny nad całą ludzkością.

 

 1. Co to jest czyściec?

Czyściec jest to stan kary doczesnej.

 

 1. Co to jest niebo?

Niebo jest to stan, w którym aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

 

 1. Co to jest piekło?

Piekło jest to stan wiecznej kary.

 

O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

 1. Wymień dziesięć przykazań Bożych.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

2. Nie będziesz wymawiał Imienia Pana Boga twego nadaremno

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

4. Czcij ojca twego i matkę twoją

5. Nie zabijaj

6. Nie cudzołóż

7. Nie kradnij

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego

10. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego

 

 1. Kiedy Bóg nadał ludziom dziesięć przykazań?

Bóg nadał je na Górze Synaj przez Mojżesza, a potwierdził je swoim autorytetem Jezus Chrystus.

 

 1. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

 

 1. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?

Człowiek popełnia grzech ciężki, gdy świadomie i dobrowolnie, w ważnej sprawie przekracza przykazanie Boże lub kościelne.

 

 1. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy; jest raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być lekki lub ciężki.

 

 1. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej albo przekraczając je w rzeczy ważnej czyni to niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

 

 1. Jakie nieszczęścia sprowadza na człowieka grzech?

Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, a po śmierci karę wieczną. Grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary w czyśćcu i przygłusza głos sumienia.

 

 1. Co to są grzechy cudze?

Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w grzechu.

 

 1. Co to jest cnota?

Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

 

 1. Co to są cnoty Boskie?

Cnoty Boskie, czyli teologalne, są to te cnoty, które odnoszą się do Boga, udoskonalają naszą więź z Bogiem. Są to: wiara, nadzieja i miłość.

 

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy.

1. Grzesznych upominać.

2. Nieumiejących pouczać.

3. Wątpiącym dobrze radzić.

4. Strapionych pocieszać.

5. Krzywdy cierpliwie znosić.

6. Urazy chętnie darować.

7. Modlić się za żywych i umarłych

 

 1. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała.

1. Łaknących nakarmić.

2. Pragnących napoić.

3. Nagich przyodziać.

4. Podróżnych w dom przyjąć.

5. Więźniów pocieszać.

6. Chorych nawiedzać.

7. Umarłych pogrzebać.

 

 1. Co to jest modlitwa?

Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może być ona ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna. Możemy Boga prosić, dziękować Mu, przepraszać Go i uwielbiać.

 

 1. Wymień tajemnice różańca świętego.

Różaniec tajemnice radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Nawiedzenie świętej Elżbiety

Narodzenie Pana Jezusa

Ofiarowanie Jezusa w Świątyni

Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Różaniec tajemnice światła

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Przemienienie Pańskie na górze Tabor

Ustanowienie Eucharystii

Różaniec tajemnice bolesne

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Biczowanie Jezusa

Cierniem ukoronowanie Jezusa

Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Różaniec tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Zesłanie Ducha Świętego

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

 

 1. Wymień pięć przykazań kościelnych.

W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

 1. Wymień obowiązujące święta kościelne.

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 1 stycznia (Nowy Rok)

Objawienie Pańskie (Trzech Króli) - 6 stycznia

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) - czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (60 dni po Wielkanocy)

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej) - 15 sierpnia

Wszystkich Świętych - 1 listopada

Boże Narodzenie - 25 grudnia

 

O ŁASCE I SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

 1. Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża to dar nadprzyrodzony, którego Bóg udziela nam do zbawienia.

 

 1. Jakie są rodzaje łaski Bożej?

Rozróżniamy łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

 

 1. Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

 

 1. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?

Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie świętym, a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

 

 1. Przez co możemy odzyskać łaskę uświęcającą?

Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać przez sakrament pokuty i żal doskonały.

 

 1. Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków.

 

 1. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

 

 1. Wymień siedem sakramentów świętych.

1. Chrzest

2. Bierzmowanie

3. Eucharystia

4. Pokuta i pojednanie

5. Namaszczenie chorych (sakrament chorych)

6. Kapłaństwo

7. Małżeństwo

 

 1. Co to jest chrzest?

Chrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże (łaskę), czyni członkami Kościoła. Pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów. Najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązuje on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary.

 

 1. Kto może udzielić chrztu świętego?

Chrztu świętego uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś w nagłym wypadku – każdy człowiek.

 

 1. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku?

a) wzbudzić intencję, że chcę ochrzcić
b) polać czoło chrzczonego wodą
c) równocześnie wypowiedzieć słowa: „(imię), ja ciebie chrzczę, w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”

 

 1. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie?

1. Pomnaża łaskę uświęcającą
2. Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa
3. Daje siedem darów Ducha Świętego
4. Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli

 

 1. Wymień siedem darów Ducha Świętego.

1. Dar mądrości

2. Dar rozumu

3. Dar umiejętności

4. Dar rady

5. Dar męstwa

6. Dar pobożności

7. Dar bojaźni Bożej

 

 1. Co to znaczy bronić swojej wiary?

Znaczy to:
a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty
b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć
c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę

 

 1. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?

1. Modlić się o dary Ducha Świętego
2. Poznać najważniejsze prawdy wiary
3. Wyrabiać w sobie pobożność, pracowitość, silną wolę, życzliwość
4. Wybrać sobie patrona
5. Poprosić świadka do bierzmowania
6. Oczyścić duszę z grzechów

 

 1. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy, w Wielki Czwartek słowami: „bierzcie i jedzcie, to jest bowiem Ciało Moje – to jest bowiem Kielich Krwi Mojej”.

 

 1. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Eucharystię, aby:
a) za nas ofiarować się we Mszy św.
b) w Komunii św. Być naszym pokarmem
c) aby stale przebywać wśród nas

 

 1. Co to jest Msza św.

Msza św. jest to uobecnienie ofiary krzyżowej Jezusa Chrystusa.

 

 1. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?

Wtedy kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy się wspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu.     W pełni uczestniczymy wówczas, gdy przyjmujemy Komunię św.

 

 1. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty i pojednania, to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie św. i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

 

 1. Wymień pięć warunków dobrej i ważnej spowiedzi św.

1. Rachunek sumienia

2. Żal za grzechy

3. Mocne postanowienie poprawy

4. Szczera spowiedź

5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

 

 1. Co to jest namaszczenie chorych?

Namaszczenie chorych to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

 

 1. Co to jest Kapłaństwo?

Kapłaństwo to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

 

 1. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

Copyright © 2021 Gloria in ex caelsis Rights Reserved.